ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Δημόσια Διαβούλευση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

Ο οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της αποτελεσματικής αντιμετώπσης της διαδικτυακής πειρατείας και το ρόλο των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών.Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Μαϊου 2008.
Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/contact.html/consultation.html
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους συμπληρώνονταςτο ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στην παραπάνω σελίδα.Οι απαντήσεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail στη διεύθυνση protocol@opi.gr ή opiorg@otenet.gr ή με fax στο 210 82 53 732.
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΟΠΙ. Εάν κάποιο κομμάτι των απαντήσεων είναι εμπιστευτικό, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια από τα ενδιαφερόμενα μέρη.Οι απαντήσεις που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.