ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Καταστατικό

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟY

"ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET"

ΑΡΘΡΟ 1

Τίτλος - Έδρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία "Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet" και στην Αγγλική "Association of Hellenic Internet Users" με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι: α) η διάδοση της ιδέας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των λαών κυρίως με τη χρήση του Internet για την ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων επιστημόνων, τεχνικών, απλών χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και του κοινού γενικότερα, σε θέματα διαδικτύων, β) η εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης και χρήσης του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών του Internet στην Ελλάδα, γ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, δ) η εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους πρόσβασης στο Internet στην Ελλάδα, ε) η ενεργός συμμετοχή σε παρεμφερή ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και η διάδοση προτύπων διαδικτύωσης, ανοικτών αρχιτεκτονικών διεθνών προτύπων, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνολογίες αυτές, στ) η συνεργασία με άλλους συγγενείς συλλόγους ή φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εξασφάλιση των παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέλη - Οροι εγγραφής, αποχώρησης και αποβολής

Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα και πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ως τακτικά μέλη του Σωματείου γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ενδιαφερόμενοι για το Internet. Ως έκτακτα μέλη γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ενδιαφερόμενοι για το Internet, χωρίς δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά με δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του Σωματείου. Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προσυπογεγραμμένη από δύο τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του, την εγγραφή ή όχι των νέων μελών. Μετά την έγκριση της αιτήσεως του το υποψήφιο μέλος, καταβάλλει το τέλος εγγραφής που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τότε εγγράφεται στο μητρώο των τακτικών μελών του Σωματείου. Παύουν να είναι μέλη του Σωματείου και διαγράφονται από το μητρώο του Σωματείου οι εγγράφως παραιτούμενοι. Επίσης διαγράφονται από τα μητρώα του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη τα οποία γράφτηκαν στο Σωματείο χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται στο καταστατικό. Αποβάλλονται από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη δεν τηρούν ή παραβιάζουν τις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις τους ή προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του Σωματείου. Ο αποβαλλόμενος δικαιούται να υποβάλλει έφεση στη Γενική Συνέλευση των μελών. Τα αποβαλλόμενα ή οικειοθελώς αποχωρούντα μέλη δεν έχουν καμμιά αξίωση για ποσό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου. Οι ιδρυτές του Σωματείου είναι αυτοδικαίως μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, να εκλέγει και αν είναι τακτικό μέλος να εκλέγεται, να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει το Σωματείο, να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του Σωματείου και γενικότερα να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες αυτού. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής ποσού 3000 δραχμών, εφάπαξ καταβαλλόμενο, τακτική τριμηνιαία συνδρομή 1500 δραχμών, η οποία μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανάλογα με τις ανάγκες και δαπάνες του Σωματείου και έκτακτη εισφορά όποτε αυτή προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να έχουν ενεργητική συμμετοχή στην εργασία για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι

Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι: 1) το δικαίωμα εγγραφής των μελών 2) οι συνδρομές των μελών και 3) οι τόκοι των κεφαλαίων.

Έκτακτοι είναι οι εισπράξεις από κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, δωρεές, κληροδοτήρια, διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, έκτακτες καταβολές των μελών, πάσης φύσεως συνεισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές, μελών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 6

Τρόπος Δικαστικής και Εξώδικης Αντιπροσώπευσης

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής και κάθε ιδιώτη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να χορηγεί ειδική ή γενική εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε εκάστοτε τρίτο, για να εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον τρίτων, οριζόμενων στη σχετική απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 7,

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου

Συλλογικά όργανα της Διοίκησης του Σωματείου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς κατ' έτος και εκτάκτως όποτε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην αίτηση των μελών, πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στις πιο πάνω περιπτώσεις ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός μηνός. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται προ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μειώσει την προθεσμία αυτή μέχρι πέντε ημέρες, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί η προθεσμία στην περίπτωση συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Στην πρόσκληση, η οποία είτε δημοσιεύεται στον τύπο είτε αναρτάται στον πίνακα των ανακοινώσεων των γραφείων του Σωματείου, πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα ο χρόνος, ο τόπος, στον οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, όπως επίσης και τα θέματα προς συζήτηση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση καλείται δεύτερη εντός 8 ημερών η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν προσέλθουν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα. Τα μέλη του Σωματείου μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η Συνέλευση εκλέγει προεδρεύοντα, μέλος του Σωματείου, και δύο Γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 9

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με καθολική μυστική ψηφοφορία. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλεχτούν και να εκλέξουν. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ετήσια. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκλεγεί από τους ιδρυτές, θα είναι επίσης ετήσια. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται για τη δημιουργία εσωτερικού κανονισμού που θα ρυθμίζει τα εξής: α) χρήση του εξοπλισμού του Σωματείου και β) τις σχέσεις των εκτάκτων μελών του Σωματείου. Ο εσωτερικός κανονισμός σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό. Εντός πέντε ημερών από της εκλογής του συνέρχεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση αδυναμίας του από τον Αντιπρόεδρο, ή αν ζητήσουν τη σύγκληση τουλάχιστον τρία μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστο τρία μέλη, οπότε απαιτείται ομοφωνία για λήψη αποφάσεως, αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, μπορεί να χάσει το αξίωμα του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστούν σε τέσσερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το συντομότερο τη Γενική Συνέλευση των μελών με θέμα τη συμπλήρωση των κενών θέσεων των συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται από το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε έτους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθήκοντα Διοίκησης - Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής ή και εξώδικα. Εχει τη διεύθυνση και εποπτεία του Σωματείου, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και κάθε ένταλμα ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 11

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία τηρώντας και το σχετικό βιβλίο, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί το μητρώο των μελών, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρώντας αυτά σε εδικό βιβλίο και παραλαμβάνει και παραδίδει, με πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, τα έπιπλα, τα αρχεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων, τηρεί στοιχεία διπλοτύπων αποδείξεων δίνοντας σχετική απόδειξη για κάθε είσπραξη και λαμβάνει απόδειξη για κάθε πληρωμή. Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου, στην Τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό το Σωματείο, το ταμειακό υπόλοιπο, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 20.000 δραχμές. Οι χρηματικές καταθέσεις του Σωματείου στην Τράπεζα αναλαμβάνονται από τον Ταμία βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κα θα πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο της εξουσιοδότησης. Εκτελεί πληρωμές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάση ενταλμάτων με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Υποβάλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα μελών που έχουν καθυστερήσει τη συνδρομή τους για περισσότερο από ένα τρίμηνο. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του και για κάθε απώλεια χρημάτων. Στα εντάλματα απαραίτητα αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και από το νόμο απαραίτητα ταμειακά βιβλία, φροντίζει να είναι αυτά πάντοτε ενημερωμένα, όπως επίσης κρατά και πλήρη διαχειριστικά στοιχεία. Τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα και μονογραφημένα από αυτόν και τον Πρόεδρο και να φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου. Φροντίζει για τη σύνταξη και παράδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης της οικονομικής και ταμειακής κατάστασης του Σωματείου μαζί με τον απολογισμό και ισολογισμό της περασμένης χρήσης. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του αντικαθιστά ένα μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρχαιρεσίες

Κάθε έτος και μέσα σε αυτό, εκτελούνται από την Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσίες με καθολική, μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όπως αναφέρει το άρθρο 8 και καλεί τα μέλη του Σωματείου για υποβολή υποψηφιότητας χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή για περισσότερα από ένα αξιώματα. Η υποβολή υποψηφιότητας επιτρέπεται το αργότερο δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή τω αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκεντρώνει τις αιτήσεις ανακηρύσσει το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τους υποψήφιους. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεχτούν και χωρίς προηγούμενη ανακήρυξη. Η πρόσκληση των επιτυχόντων γίνεται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος κατά τις εκλογές συμβούλου μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακήρυξη του από την Εφορευτική Επιτροπή, και σε περίπτωση αδυναμίας του, από τον αμέσως επόμενο εκλεγμένο σύμβουλο. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το διπλάσιο των τακτικών, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσει και το σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 14

Εξελεγκτική Επιτροπή

Σε κάθε διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της και συνέρχεται υποχρεωτικά, εφόσον αυτό ζητηθεί από τουλάχιστον δύο μέλη της ή τον Πρόεδρο και αποφασίζει με πλειοψηφία υπερισχύουσας σε περίπτωση ισοψηφίας της ψήφου του Προέδρου. Αυτή προβαίνει σε διαχειριστικό έλεγχο της απερχόμενης Διοίκησης, αφού συντάξει για αυτό σχετική έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει διάρκεια ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 15

Εφορευτική Επιτροπή

Γιά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με τρία αναπληρωματικά μέλη, με μυστική ψηφοφορία είτε δια βοής αν αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Σφραγίδα

Το Σωματείο έχει ίδια σφραγίδα, η οποία φέρει την επωνυμία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18

Ασάφεια

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού ερμηνεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία για κάθε ζήτημα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 19

Διάλυση του Σωματείου

Το Σωματείο διαλύεται αν ο αριθμός των μελών του περιοριστεί σε λιγότερα των είκοσι(20), η δε περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να διαλυθεί και κατά τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 20

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφού συγκληθεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόταση 20 τουλάχιστον μελών του Σωματείου. Κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να βρίσκεται το 50% των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, η δε απόφαση τροποποίησης λαμβάνεται από την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, με εφαρμογή του άρθρου 99 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 21

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα αναγνωσμένο κατά άρθρο και σαν σύνολο εγκρίνεται και ψηφίζεται ομόφωνα και υπογράφεται από άπαντες τους ιδρυτές, δημιουργώντας ιδιαίτερα πρακτικά για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συγκεντρωμένων για αυτό στην Αθήνα.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1994

Οι Ιδρυτές:

01. 'Αγγελος Χαρίτσης του Παναγιώτη
02. Αναστάσιος Κοτσίκονας του Κων/νου
03. Βαρτάν Ναρινιάν του Στεφάν
04. Σοφία Αναγνωστοπούλου του Ιωάννου
05. Γιώργος Κουλογιάννης του Αντωνίου
06. Αλέξανδρος Κουλουμπής του Κων/νου
07. Φοίβος Τζαβελάκος του Ανδρέα
08. Γιάννης Πάνας του Δημητρίου
09. Εμμανουήλ Χάλαρης του Ζαμπέτη
10. Ιωάννης Σαμούχος του Δημητρίου
11. Κωνσταντίνος Κουράκης του Νικολάου
12. Ευγενία Μαρίνου του Ιωάννη
13. Γιώργος Καβαλλιεράτος του Θεμιστοκλή
14. Ευάγγελος Γκιώνης του Γεωργίου
15. Γεράσιμος Μελισσαράτος του Κων/νου
16. Δημήτρης Βραχιολάς του Γεωργίου
17. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Θεοδώρου
18. Αθανάσιος Στυλιανός του Αναστασίου
19. Δημήτρης Βασσαρδάνης του Νικολάου
20. Βασίλης Τερζόπουλος του Γεωργίου
21. Χριστόφορος Συντιχάκης του Γεωργίου
22. Αριστείδης Γιανναρέλης του Γεωργίου
23. Γεώργιος Επιτήδειος του Στεφάνου
24. Βασίλειος Τριανταφύλλης του Χρήστου
25. Ανδρέας Περγαντής του Δημητρίου
26. Στέλιος Χαμόδρακας του Παναγιώτη
27. Γεώργιος Μαργαρίτης του Ανάγνου
28. Δημήτρης Χάρισμας του Χρήστου
29. Αθανάσιος Μπούρας του Χρήστου
30. Γιάννης Σακελλάρης του Βασιλείου
31. Κωνσταντίνος Καναβαρώτης του Ιωάννου
32. Μανώλης Μιχελάκης του Γεωργίου
33. Βλάσης Χριστοδουλόπουλος του Κων/νου
34. Παντελεήμων Παρβαντώντης του Κων/νου
35. Δημήτριος Χατζάκης του Δημητρίου
36. Κωνσταντίνος Κράλλης του Ιωάννου
37. Αναστάσιος Ζαχαρίου του Δημητρίου
38. Γιάννης Μουρατίδης του Κων/νου
39. Δέσποινα Σωτήρη του Σπυρίδωνος
40. Δημήτριος Πιτσινίγκος του Παναγιώτη
41. Θεμιστοκλής Γυπάρης του Παναγιώτη
42. Κωνσταντίνος Καραφασούλης του Ευστράτιου
43. Δημήτριος Μπουγιούλιας του Κων/νου
44. Ξενοφών Καβούρης του Κων/νου
45. Παναγιώτης Μπάλτος του Δημητρίου
46. Γρηγόρης Φίλλιπας του Ιωάννου
47. Κωνσταντίνος Διανέλλος του Παναγιώτη
48. Αθανάσιος Διαμαντίδης του Αδαμάντιου
49. Ανδρέας Περσίδης του Σπυρίδωνος
50. Δημήτριος Σέρμπερης του Ιωάννη
51. Διομήδης Σπινέλλης του Διονυσίου
52. Νίκη Μπουλιγαράκη του Λάμπρου
53. Νίκος Ευσταθόπουλος του Δημητρίου
54. Στυλιανός Μαρκολέφας του Ιωάννη
55. Νίκος Τσαρμπόπουλος του Παναγιώτη
56. Αχιλλέας Βολίωτης του Παναγιώτη
57. Δημήτρης Καλογεράς του Κων/νου
58. Γεώργιος Δούμουρας του Αριστοτέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που ανήκουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και εμπορικές εταιρείες διαφόρων κρατών. Αποτελεί μέσο ταχείας διακίνησης πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω αποκλειστικών τηλεφωνικών γραμμών και δορυφορικών ζεύξεων.